Legal


Privacy Policy

Polish version available below

This privacy policy sets out how Zaven sp. z o.o. uses and protects any information that we collect from you and process:

 • when you choose to use this website’s functionalities,
 • when you contact us in regards to our business or other matters,
 • when you choose to receive our marketing communication.

In accordance with the Regulation 2016/679 on the protection of personal data, known as GDPR, we are informing you of our updated privacy policy which is in effect as of 1.07.2022. We hope that you find our privacy policy to be clear, logical and transparent in regards to how we care about the privacy and safety of our users as well as to what ends we collect data. This is also an easy way to report any changes and updates, or to request the deletion of your data. You are welcome to submit any commits or queries to the following email address: gdpr@zaven.co.

Controller of personal data

The controller of your personal data is Zaven Sp. z o.o., ul. Sienna 5b, 51-349 Wrocław, Poland (the „Controller”).

What is the purpose of your data collection?

 • • We proces your data in order to answer question you sent us or stay in touch with you when you have or you’re intending to have business relationship with us (article 6 section 1 letter b of the GDPR, article 6 section 1 letter f of the GDPR or for voluntary data – 6 section 1 letter a of the GDPR).
 • In the case you download our infopack, the personal data is processed on the grounds of a legally justified interest of the controller (Article 6, section 1, letter f of the GDPR).
 • When we execute marketing activities we proces your data on the grounds of a legally justified interest of the controller (Article 6, section 1, letter f of the GDPR). We will provide you marketing information only if we receive your consent required by the local law.
 • Your data can be also processed in order to fulfil our obligations stipulated in legal provisions (Article 6, section 1, letter c of the GDPR).
 • We may proces your data in order to protect our rights including, in particular, asserting claims (a legally justified interest of the Controller – Article 6, section 1, letter f of the GDPR).

What data is collected through third-party applications

 • usage statistics (e.g. behavior on the website, time spent, browser, language),
 • device specific information (e.g your hardware model, operation system version),
 • log information (e.g how you used our web, internet protocol address, referral url),
 • information about services that you use and how you use them, e.g. when you visit a website,
 • location information.

Cookies and other technologies

A cookie is a small file that asks permission to be placed on your computer’s hard drive. Once you agree, the file is added and the cookie helps analyse web traffic or lets you know when you visit a particular site. Cookies allow web applications to respond to you as an individual. The web application can tailor its operations to your needs, likes and dislikes by gathering and remembering information about your preferences.

We use traffic log cookies to identify which pages are being used. This helps us analyse data about web page traffic and improve our website in order to tailor it to customer needs. We only use this information for statistical analysis purposes and then the data is removed from the system.

Overall, cookies help us provide you with a better website, by enabling us to monitor which pages you find useful and which you do not. A cookie in no way gives us access to your computer or any information about you, other than the data you choose to share with us.

You can choose to accept or decline cookies. However this may prevent you from taking full advantage of the website.

Tools used on the zaven website

 • Google Analytics - an analytical tool that collects anonymous data for statistical purposes and improving the site. The data is processed for 26 months. The data is kept on Google servers in the USA.
 • Facebook Pixel – a tool that allows user behavior to be tracked after they have been redirected to the provider's website by clicking on a Facebook ad.
 • TriggerMeUp - an analytical tool, that collects data available through Google Analytics and cookies for identification of companies which are browsing our website. The data is kept on TMU Servers in Europe.

User rights

We take care of minimizing data processing and respecting user rights, therefore, in regards to the GDPR regulation, we’d like to inform you about:

 1. right to demand access to given data,
 2. rights to demand rectification, removal or restriction of processing thereof,
 3. right to transfer personal data and
 4. right to object personal data processing, if it is justified by special situation of the User or if the personal data is processed for the purposes of direct marketing - while processing is executed on the grounds of a legally justified interest of the controller (Article 6, section 1, letter f of the GDPR

The aforementioned user rights are a priority to us, therefore any claims sent at the adress: gdpr@zaven.co shall be executed within 30 days of the original date of notification.

In addition to rights mentioned above we’d like to inform you about the right to make a complaint to the President of the Office for Personal Data Protection (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

How long we process your data

The Company processes the User’s personal data solely for the period necessary to achieve aims of processing thereof indicated in the Policy or fulfilling the Company’s obligations imposed by the law and, if the period of limitation of claims resulting from those purposes is longer – until the lapse of the period of limitation, at maximum.

Use by minors

Zaven website does not knowingly collect data from users under the age of 13. Services offered by Zaven are business services and concern adults, therefore youths under 18 years of age should browse the site with the permission of or in the presence of a parent or guardian.

Links to other websites

Our website may contain links to other websites of interest. However, once you have used these links to leave our site, you should note that we do not have any control over that other website. Therefore, we cannot be responsible for the protection and privacy of any information that you provide whilst visiting such sites and such sites are not governed by this privacy statement.

You should exercise caution and look at the privacy statement applicable to the website in question.

Changes in privacy policy

We reserve the right to make changes to this privacy policy in connection with changes of law, provision of services or changing technology. We recommend visiting the website to stay up-to-date with the changes.

In case of ambiguity regarding the above privacy policy or any questions regarding the user's safety, please contact us via email at gdpr@zaven.co.


Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa, w jaki sposób Zaven sp. z o.o. wykorzystuje i chroni wszelkie informacje, które pozyskujemy i przetwarzamy:

 • gdy zdecydujesz się na korzystanie z funkcjonalności tej strony,
 • gdy kontaktujesz się z nami w sprawie naszej działalności lub innych spraw,
 • gdy zdecydujesz się na otrzymywanie naszej komunikacji marketingowej.

Zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679 o ochronie danych osobowych, zwanym RODO, informujemy o naszej zaktualizowanej polityce prywatności, która obowiązuje od 1.07.2022. Mamy nadzieję, że niniejsza polityka jest dla Państwa jasna, logiczna i przejrzysta w zakresie tego, jak dbamy o prywatność i bezpieczeństwo, a także w jakich celach zbieramy dane. Zapewniamy łatwy sposób na zgłaszanie wszelkich zmian i aktualizacji, lub żądanie usunięcia swoich danych. Zapraszamy do zgłaszania wszelkich uwag lub zapytań na adres e-mail: gdpr@zaven.co.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zaven Sp. z o.o., ul. Sienna 5b, 51-349 Wrocław, Polska ("Administrator").

Jaki jest cel gromadzenia danych?

 • Przetwarzamy Twoje dane, aby odpowiedzieć na przesłane przez Ciebie pytanie lub pozostać z Tobą w kontakcie, gdy masz lub zamierzasz mieć z nami relacje biznesowe (art. 6 ust. 1 lit. b GDPR, art. 6 ust. 1 lit. f GDPR lub w przypadku danych dobrowolnych - 6 ust. 1 lit. a GDPR),
 • W przypadku pobrania naszego infopacka, dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f GDPR),
 • Realizując działania marketingowe przetwarzamy Twoje dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f GDPR). Przekazujemy Ci informacje marketingowe tylko wtedy, gdy otrzymamy Twoją zgodę wymaganą przez lokalne prawo.
 • Państwa dane mogą być również przetwarzane w celu wypełnienia naszych obowiązków określonych w przepisach prawa (art. 6 ust. 1 lit. c GDPR),
 • Możemy przetwarzać Twoje dane w celu ochrony naszych praw, w tym w szczególności dochodzenia roszczeń (prawnie uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f GDPR).

Jakie dane są gromadzone za pośrednictwem aplikacji stron trzecich

 • statystyki użytkowania strony (np. zachowanie na stronie, spędzony czas, przeglądarka, język),
 • informacje dotyczące urządzenia (np. model sprzętu, wersja systemu operacyjnego),
 • informacje z logów (np. jak korzystałeś z naszej strony, adres protokołu internetowego, adres url odsyłający),
 • informacje o usługach, z których korzystasz i jak z nich korzystasz, np. gdy odwiedzasz stronę internetową,
 • informacje o lokalizacji.

Pliki cookie i inne technologie

Plik cookie to mały plik, który prosi o zgodę na umieszczenie go na dysku twardym komputera. Po wyrażeniu zgody Użytkownika plik jest dodawany i pomaga analizować ruch w sieci lub informuje, kiedy Użytkownik odwiedza daną witrynę. Pliki cookie pozwalają aplikacjom internetowym dostosować witrynę do Twoich potrzeb. Aplikacja internetowa może dostosować swoje działania do upodobań i preferencji użytkownika poprzez gromadzenie i zapamiętywanie informacji o jego preferencjach.

Używamy plików cookie rejestru ruchu, aby zidentyfikować, które strony są używane. Pomaga nam to ulepszać naszą stronę internetową, aby dostosować ją do potrzeb klientów. Używamy tych informacji tylko do celów analizy statystycznej, a następnie dane są usuwane z systemu.

Ogólnie rzecz biorąc, pliki cookie pomagają nam zapewnić lepszą stronę internetową, umożliwiając nam monitorowanie, które strony są przydatne, a które nie. Plik cookie w żaden sposób nie daje nam dostępu do Twojego komputera ani żadnych informacji o Tobie, poza danymi, które sam zdecydowałeś się nam udostępnić.

Użytkownik może zdecydować o akceptacji lub odrzuceniu plików cookie. Może to jednak uniemożliwić pełne korzystanie z witryny.

Narzędzia używane na stronie zaven

 • Google Analytics - narzędzie analityczne, które zbiera anonimowe dane w celach statystycznych i ulepszania strony. Dane są przetwarzane przez 26 miesięcy. Dane przechowywane są na serwerach Google w USA.
 • Facebook Pixel - narzędzie umożliwiające śledzenie zachowań użytkowników po tym, jak zostali przekierowani na stronę dostawcy po kliknięciu w reklamę na Facebooku
 • TriggerMeUp - narzędzie analityczne, które zbiera dane dostępne poprzez Google Analytics i pliki cookie w celu identyfikacji firm przeglądających naszą stronę internetową. Dane są przechowywane na serwerach TMU w Europie.

Prawa użytkownika

Dbamy o minimalizację przetwarzania danych i poszanowanie praw użytkowników, dlatego w związku z rozporządzeniem GDPR, chcielibyśmy Cię poinformować:

 1. prawo do żądania dostępu do danych,
 2. prawa do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 3. prawo do przekazywania danych osobowych oraz
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli jest to uzasadnione szczególną sytuacją Użytkownika lub jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego - przy czym przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f GDPR).

Wyżej wymienione prawa użytkownika są dla nas priorytetowe, dlatego wszelkie reklamacje wysyłane na adres: gdpr@zaven.co będą realizowane w ciągu 30 dni od pierwotnej daty zgłoszenia.

Oprócz praw wymienionych powyżej chcielibyśmy poinformować Cię o prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Jak długo przetwarzamy twoje dane

Spółka przetwarza dane osobowe Użytkownika wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów ich przetwarzania wskazanych w Polityce lub wypełnienia obowiązków Spółki nałożonych przepisami prawa, a jeżeli okres przedawnienia roszczeń wynikających z tych celów jest dłuższy - maksymalnie do upływu terminu przedawnienia.

Dane osobowe osób nieletnich

Serwis Zaven nie zbiera świadomie danych od użytkowników poniżej 13 roku życia. Usługi oferowane przez Zaven są usługami biznesowymi i dotyczą osób dorosłych, dlatego młodzież poniżej 18 roku życia powinna przeglądać stronę za zgodą lub w obecności rodzica lub opiekuna.

Linki do innych stron internetowych

Nasza strona może zawierać linki do innych interesujących stron internetowych. Jednakże, po skorzystaniu z tych linków w celu opuszczenia naszej strony, należy pamiętać, że nie mamy żadnej kontroli nad tą inną stroną. Dlatego też nie możemy odpowiadać za ochronę i prywatność jakichkolwiek informacji podawanych przez Użytkownika podczas odwiedzania takich stron, a strony te nie podlegają niniejszemu oświadczeniu o ochronie prywatności.

Należy zachować ostrożność i zapoznać się z oświadczeniem o ochronie prywatności obowiązującym na danej stronie internetowej.

Zmiany w polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w związku ze zmianami prawa, świadczeniem usług lub zmieniającą się technologią. Zalecamy odwiedzanie strony internetowej, aby być na bieżąco ze zmianami.

W przypadku niejasności związanych z powyższą polityką prywatności lub jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa użytkownika, prosimy o kontakt mailowy pod adresem gdpr@zaven.co.


Website terms and conditions

Welcome to our website. If you continue to browse and use this website, you are agreeing to comply with and be bound by the following terms and conditions of use, which together with our privacy policy, govern the relationship between you, Zaven sp. z o.o. and this website. If you disagree with any part of these terms and conditions, please do not use our website.

The term ‘Zaven sp. z o.o.’ or ‘us’ or ‘we’ refers to the owner of the website, registered under the following identification: Zaven Sp. z o.o., ul. Sienna 5B, 51-349 Wrocław (Poland), VAT-ID PL8952031503, KRS 0000515347, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IV Wydział Gospodarczy KRS, kap. zakł. 40050 zł. The term ‘you’ refers to the user or viewer of our website.

 1. The content of the pages of this website is for your general information and use only. It is subject to change without notice.
 2. This website uses cookies to monitor browsing preferences, as described in our Privacy Policy.
 3. Neither we nor any third parties provide any warranty or guarantee as to the accuracy, timeliness, performance, completeness or suitability of the information and materials found or offered on this website for any particular purpose. You acknowledge that such information and materials may contain inaccuracies or errors and we expressly exclude liability for any such inaccuracies or errors to the fullest extent permitted by law.
 4. Your use of any information or materials on this website is entirely at your own risk, for which we shall not be liable. It shall be your own responsibility to ensure that any products, services or information available through this website meet your specific requirements.
 5. This website contains material which is owned by or licensed to us. This material includes, but is not limited to, the design, layout, look, appearance and graphics. Reproduction is prohibited other than in accordance with the copyright notice, which forms part of these terms and conditions.
 6. All trademarks reproduced in this website, which are not the property of, or licensed to the operator, are acknowledged on the website.
 7. Unauthorised use of this website may give rise to a claim for damages and/or be a criminal offence.
 8. From time to time, this website may also include links to other websites. These links are provided for your convenience to provide further information. They do not signify that we endorse the website(s). We have no responsibility for the content of the linked website(s).
 9. Your use of this website and any dispute arising out of such use of the website is subject to Polish law.

Information about data processing for Facebook Fanpage users

Pursuant to Articles 13 and 14 of the European Parliament and Council Regulation (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) "GDPR", we inform you that:

 1. The controller of your personal data is Zaven sp. z o.o. based in ul. Sienna 5b, 51-349 Wrocław, Poland (hereinafter reffered as the „Controller”).
 2. In matters related to the processing of your data by the Controller, you can send a message at e-mail address: gdpr@zaven.co.
 3. Your data is processed for the purposes of communication and promotion within the Controller’s fanpage available at https://www.facebook.com/zaven.co, in particular responses to reactions, comments and private messages, as well as for statistical and advertising purposes using the tools provided by the Facebook application.
 4. The processing is carried out on the basis of legitimate interests of the Controller, which is to ensure continuity of business communication, marketing of own products and care about brand image.
 5. Recipients of your personal data can only be entities that are entitled to receive them under the law. In addition, your data is shared with Meta Platforms Ireland Limited (detailed information below).
 6. Your personal data will be held until you object for the processing or the purposes of the processing cease.
 7. You have the right to request the access to your personal data, as well as rectification (amendment) of your personal data. You also have the right to demand erasure or restriction of processing, as well as to object to processing, but only if further processing is not necessary for the fulfilment of a legal obligation by the Controller and there are no other overriding legal grounds for processing.
 8. You have the right to lodge a complaint about the processing of your data by the Controller to the President of Polish UODO (uodo.gov.pl).
 9. Provision of data is voluntary and occurs through the use of Fanpage.

Information about the joint-controllership of data with Meta Platforms Ireland Limited

 1. Controller and Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) are joint controllers of your data in accordance with Article 26 RODO in respect of the processing of data for statistical and advertising purposes.
 2. Joint controllership includes the aggregate analysis of data for the purpose of displaying statistics on the activity of users of the Controller’s Fanpage.
 3. The responsibility of Meta Platforms Ireland for the processing of your data for the purposes indicated:
  • having a legal basis for the processing of data for the purposes of the statistics of the website;
  • ensuring the exercise of the rights of the data subjects;
  • reporting violations to the supervisory authority and notifying affected persons of the incident;
  • ensuring appropriate technical and organizational measures to ensure the security of your data.
 4. The Controller’s responsibility for the processing of your data:
  • having a legal basis for processing data for statistical purposes;
  • fulfilling information obligations with regard to the purposes of the processing carried out by the Controller.
 5. Meta Platforms Ireland will make the main content of the Site Statistics Annex available to data subjects (Article 26(2) of the GDPR) via the data contained in the Site Statistics Information, which can be accessed from all pages.
 6. The main supervisory authority for joint processing is the Irish Data Protection Commission (notwithstanding the provisions of Article 55(2) of the GDPR, where applicable).
 7. Details of the mutual arrangements between controllers are available at: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.
 8. The terms of Meta Platforms Ireland's processing of your personal data are available at: https://www.facebook.com/privacy/explanation.